اولین دوره‌ی آموزش هماهنگ ناظرین کارگاه‌های تولید پایه بتنی کشور

دفتر مهندسی و راهبری شبکه توانیر– کمیته‌ی تخصصی پایه‌های بتنی کشور – با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان و شرکت توزیع نیروی برق استان همدان